بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. جامعه (15)
  4. علوم سیاسی (1-15)
  5. کتاب مرجع سیاست گذاری اجتماعی (دوره دو جلدی)

کتاب مرجع سیاست گذاری اجتماعی (دوره دو جلدی)

معرفی کتاب

هدف از نگارش این کتاب، آشناسازی دانشجویان با مطالعه سیاست اجتماعی از خلال پرداختن به موضوعات و مضامین اصلی این رشته است که احتمال می­رود در هرگونه برنامه درسی مرتبط با این رشته در بریتانیا و در واقع، بسیاری از کشورها، گنجانده شود. خوانندگان کتاب با مباحث جاری نظری و ایدئولوژیک، حوزه­های خدماتی، موضوعات سیاستی اصلی و همچنین با محیط گسترده­تر بین­المللی آشنا می­شوند. هر فصل حاوی راهنمایی کوتاه برای مطالعه منابع بیشتر است که برخی از منابع و ادبیات مرتبط با موضوعات مطرح شده در فصل ذی ربط را به طورعمیق­تر بررسی می­کند و در کنار آن، منابع اینترنتی عمده نیز در خصوص مبحث آن فصل به خوانندگان معرفی می­گردد.

جلد اول کتاب حاضر چهار بخش اول مجموعه حاضر را شامل می گردد. بخش اول با عنوان «مفاهیم و رهیافتها»؛ دانشجویان را با مفاهیم و رهیافت­هایی که زیربنای مطالعه سیاست اجتماعی و رابطه متقابل آن با سایر رشته­هاست، آشنا می­سازد. در این بخش، تاریخچه کوتاهی از روند شکل گیری و گسترش این رشته، شیوه­های مطالعه و پژوهش در این رشته و همچنین بحث درباره تعدادی از مفاهیم اصلی که احتمالاً دانشجویان در خلال مطالعات خود با آن ها مواجه خواهند شد، گنجانده شده­ است. این بخش فصول اول تا هفتم را با عناوین زیر شامل می گردد: فصل 1. موضوع سیاست اجتماعی؛ فصل 2. روش ها و رهیافت های پژوهش در سیاست اجتماعی؛ فصل 3. تاریخ و سیاست اجتماعی؛ فصل 4. نیازهای اجتماعی، مشکلات اجتماعی، رفاه اجتماعی و بهزیستی؛ فصل 5. برابری، حقوق و عدالت اجتماعی؛ فصل 6. کارآیی، انصاف و انتخاب؛ فصل 7. نوعدوستی، عمل متقابل و وظیفه.

بخش دوم با عنوان «دیدگاه های اصلی»؛ به مثابه راهنمای خوانندگان برای آشنایی با چارچوب­های نظری و ایدئولوژیکی سیاست اجتماعی عمل می­کند. در این بخش، خوانندگان با موضوعات و دیدگاه­های اصلی که پایه­ها و مبانی فکری مباحث مرتبط با کانون توجه و اهداف این رشته را تشکیل می­دهد، آشنا می­شوند. این بخش فصول هشتم تا پانزدهم را تحت عناوین زیر شامل می گردد: فصل 8. نئولیبرالیسم؛ فصل 9. سنت محافظه کار؛ فصل 10. سوسیال دموکراسی؛ فصل 11. دیدگاه سوسیالیستی؛ فصل 12. دیدگاه های راه سوم؛ فصل 13. دیدگاه های فمینیستی؛ فصل 14. دیدگاه سبز؛ فصل 15. دیدگاه های پسامدرنیست.

بخش سوم با عنوان «بافت و زمینه»؛ به بررسی بافت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شکل­گیری و اجرای سیاست­ها پرداخته و موضوعاتی اساسی همچون تقسیم­بندی اجتماعی، بافت اقتصادی، ساختارهای خانوادگی و فرایندهای سیاسی را مدنظر قرر می­دهد. این بخش فصول شانزدهم تا بیست و سوم را تحت عناوین زیر پوشش می دهد: فصل 16. تقسیم بندی ها و تفاوت؛ فصل 17. فقر و کنارگذاری اجتماعی؛ فصل 18. توزیع رفاه؛ فصل 19. سیاست اجتماعی و سیاست اقتصادی؛ فصل 20. فرهنگ و ملت بودگی؛ فصل 21. سیاست اجتماعی و سیاست خانواده؛ فصل 22. فرآیند سیاسی؛ فصل 23. شواهد و ارزیابی.

بخش چهارم با عنوان «تولید و تأمین رفاه»؛ بر موضوع تدارک و توزیع سیاست­های اجتماعی تمرکز می­نماید. در این بخش با نگاه به پنج بخش اصلی رفاهی– دولتی، تجاری، شغلی، داوطلبانه و غیررسمی ـ عوامل مختلف ارائه کننده خدمات رفاهی مورد بررسی قرار می گیرند. در ضمن، معرفی عوامل و بخش­های مزبور در چارچوب بررسی کوتاهی درباره نحوه تأمین هزینه­های رفاهی و چگونگی تضمین دسترسی شهروندان به آن ها صورت می گیرد. این بخش فصول بیست و چهارم تا سی ام را تحت عناوین زیر پوشش داده است: فصل 24. رفاه دولتی؛ 25. رفاه تجاری؛ فصل 26. رفاه شغلی؛ فصل 27. رفاه داوطلبانه؛ فصل 28. مراقبت غیررسمی؛ فصل 29. پرداخت بهای رفاه؛ فصل 30. شهروندی و دسترسی به رفاه.

جلد دوم کتاب حاضر چهار بخش دوم مجموعه حاضر را شامل می گردد.

بخش پنجم با عنوان «اداره رفاه»؛ به بحث درباره ابعاد مختلف مدیریت رفاه ـ از جمله مدیریت و توزیع و نقش استفاده کنندگان خدمات رفاهی در تعیین سیاست رفاهی ـ می­پردازد. همچنین، سازماندهی متفاوت جغرافیایی در خصوص خدمات رفاهی در بریتانیا مورد بررسی قرار گرفته و نقش نهادهای فراملی به ویژه اتحادیه اروپا واکاوی می­شود. این بخش فصول سی و یکم تا سی وهفتم را با عناوین زیر شامل می گردد: فصل 31. مدیریت و تحویل رفاه؛ فصل 32. پاسخگویی برای رفاه؛ فصل 33. استفاده کنندگانِ رفاه و سیاست اجتماعی؛ فصل 34. حکومت و حکمرانی محلی و منطقه ای و سیاست اجتماعی؛ فصل 35. سیاست اجتماعی و واگذاری قدرت؛ فصل 36. سیاست اجتماعی و اتحادیه اروپا؛ فصل 37. سیاست اجتماعی و حکمرانی فراملی.

بخش ششم با عنوان «خدمات رفاهی»؛ شامل فصولی می­شود که حوزه­های اصلی ارائه خدمات رفاهی را مورد بررسی قرار می­دهند و هرکدام از این فصول، دربرگیرنده خلاصه­ای روزآمد از تحولات سیاستی و برنامه­ها و سیاست­های موجود در آن حوزه هستند. این بخش فصول سی وهشتم تا چهل وپنجم را با عناوین زیر شامل می گردد: فصل 38. حفظ سطح درآمد و تأمین اجتماعی؛ فصل 39. اشتغال؛ فصل 40. بهداشت ودرمان؛ فصل 41. آموزش در مدارس؛ فصل 42. یادگیری و کارآموزی مادام العمر؛ فصل 43. مسکن؛ فصل 44. مراقبت اجتماعی؛ فصل 45. عدالت کیفری.

بخش هفتم با عنوان «خدمات مربوط به گروههای خاص»؛ بر موضوع ارائه خدمات رفاهی به گروه­های اجتماعی خاص تمرکز نموده و به تحلیل میزان بهره­مندی یا محرومیت این گروه­ها در اثر ابعاد مختلف سیاست­ها می­پردازد. این بخش فصول چهل وششم تا پنجاه ویکم را با عناوین زیر شامل می گردد: فصل 46. نژاد و رفاه اجتماعی؛ فصل 47. کودکان؛ فصل 48. جوانان؛ فصل 49. سالمندان؛ فصل 50. معلولیت؛ فصل 51. مهاجران و پناه جویان.

بخش هشتم با عنوان «موضوعات بین المللی»؛ به بررسی بافت بین­المللی سیاست اجتماعی اختصاص یافته­است. در این بخش، فصلی مقدماتی درباره روند گسترش و اهمیت مطالعه تطبیقی گنجانده شده است و متعاقب آن، فصول مختلف به ارائه تصویر مختصری از تجربه­های مختلف سیاست­گذاری در گروه­های گوناگون کشورها در سراسر جهان می­پردازد. این بخش فصول پنجاه ودوم تا پنجاه وهفتم را با عناوین زیر شامل می گردد: فصل 52. نقش مطالعات تطبیقی در سیاست اجتماعی؛ فصل 53. جهانی شدن و سیاست اجتماعی؛ فصل 54. سیاست اجتماعی در اروپا؛ فصل 55. سیاست اجتماعی در جوامع بازار آزاد؛ فصل 56. سیاست اجتماعی در جوامع آسیای شرقی؛ فصل 57. سیاست اجتماعی در جوامع در حال توسعه.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط