بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

نظریه اقتصاد خرد: اصول اساسی و مباحث تکمیلی (دوره دو جلدی)

معرفی کتاب

جلد اول کتاب حاضر ترجمه 12 فصل ابتدایی کتاب نظریه اقتصاد خرد نوشته والتر نیکلسون می باشد.
کتاب در چهار بخش تنظیم شده است.

بخش اول با عنوان «مقدمه»، شامل دو فصل می باشد.
فصل اول به معرفی رویکرد کلی مورد استفاده در اقتصاد خرد می پردازد. این فصل همچنین در صدد است تا نشان دهد که چگونه اقتصاددانان در پی مطالعه الگوهای سادة فعالیت اقتصادی هستند. در این فصل برخی از موضوعات فلسفی که در الگوهای اقتصادی مورد توجه هستند به همراه تجزیه و تحلیل اینکه چگونه الگوهای خوب از الگوهای بد تشخیص داده می شوند، مورد بحث قرار می گیرند.
فصل دوم جنبه ریاضی دارد و روش هایی که برای حل کردن مسائل بهینه سازی قابل استفاده است را توضیح می دهد.

بخش دوم با عنوان «انتخاب و تقاضا»، نظریه انتخاب را مورد بررسی قرار می دهد. هدف عمومی تر این بخش معرفی نظریه ای است که اقتصاددانان از آن برای تشریح چگونگی انتخاب در بین گزینه های مختلف بهره می گیرند.
این بخش فصلهای سوم تا هفتم کتاب را شامل می گردد.
فصل سوم با عنوان «ترجیحات و مطلوبیت»، نشان می دهد که چگونه اقتصاددانان قادرند مطلوبیت را با یک روش ریاضی، مفهوم سازی کنند. این منحنی ها مبادلات مختلفی را که افراد حاضرند به صورت داوطلبانه آنها را انجام دهند نشان می دهد.
فصل چهارم با عنوان «حداکثرسازی مطلوبیت و انتخاب»، از تحلیل های مفهومی و ریاضی استفاده می کند تا بینش بیشتری نسبت به این رفتار اقتصادی فراهم آورد.
فصول پنج و شش از الگوی حداکثرسازی مطلوبیت استفاده می کنند تا چگونگی واکنش افراد نسبت به تغییر شرایط را بررسی کنند.
در فصل پنج با عنوان «درآمد و اثرات جانشینی و درآمدی»، تلاش می شود تا پیرامون تغییرات قیمت یک کالا، تحلیل هایی ارائه شود که مستقیماً به مفهوم تقاضا منجر گردد.
فصل ششم با عنوان «روابط تقاضا در بین کالاها»، این نوع تحلیل را ادامه می دهد و از آن بهره می گیرد تا درک روابط تقاضا میان کالاهای مختلف را توسعه دهد.
فصل هفتم با عنوان «تقاضای بازار و کشش»، از مطالب فصول سوم تا ششم استفاده می کند تا منحنی آشنای تقاضای بازار برای یک کالا را استخراج کند. این فصل همچنین مفهوم کشش را به عنوان روش اندازه گیری واکنش تقاضای بازار نسبت به تغییرات در پارامترهای اقتصادی معرفی می کند.

بخش سوم کتاب، با عنوان «انتخاب در شرایط نااطمینانی»، با سه فصل هشتم، نهم و دهم؛ به بررسی رفتار فرد در شرایط نااطمینانی می پردازد.
در فصل هشتم با عنوان «مطلوبیت مورد انتظار و ریسک گریزی»، با تحلیل «ریسک گریزی» آغاز می شود. هدف این فصل آن است که نشان دهد چرا افراد معمولاً از ریسک و شرایط نااطمینانی متنفر هستند و حاضرند برای کاهش این ریسک مبالغی را بپردازند. به طور طبیعی این فصل به مطالعة بازار کالاهای کاهش دهنده ریسک همانند بیمه ها و صندوق های چندگانه می انجامد.
فصل نهم با عنوان «اقتصاد اطلاعات»، مطالعة رفتار فرد در شرایط نااطمینانی را با موضوع اطلاعات ادامه می دهد. این فصل نشان می دهد که تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی با اطلاعات ناقص همراه است. بنابراین نیاز است تا روش های کسب و استفاده از اطلاعات جدید را مطالعه کنیم. این فصل به بررسی تعداد کمی از سئوالات مشکلی که در الگوسازی چنین شرایطی مطرح می شود می پردازد.
در فصل دهم با عنوان «نظریة بازی ها و تعادل راهبردی»، نااطمینانی حاصل از تعاملات راهبردی بین افراد مورد مطالعه قرار می گیرد. این فصل، ابزارهای موجود در نظریة نوین بازی ها را به منظور بررسی شرایط نااطمینانی به صورت مقدماتی معرفی می کند. مطلب مهم دیگر در این فصل معرفی مفهوم «تعادل راهبردی» است که نشان می دهد چگونه نتایج برخی بازی ها، می تواند با تحلیل دقیق انتخاب های موجود برای افراد، پیش بینی شود.

بخش چهارم کتاب با عنوان «تولید و عرضه»، با سه فصل یازدهم، دوازدهم و سیزدهم، به بررسی تولید و عرضه کالاهای اقتصادی می پردازد.
در فصل یازدهم با عنوان «توابع تولید»، روش های الگوسازی روابط طبیعی میان عوامل تولید و محصولات را بررسی و مفهوم تابع تولید را به عنوان یک برداشت ساده و مفید از پیچیدگی های فرآیند تولید در جهان واقع معرفی می کند.
فصل دوازدهم با عنوان «هزینه ها»، از مفهوم تابع تولید برای بررسی هزینه های تولید استفاده می شود. در این قسمت فرض می شود همة بنگاه ها سعی می کنند تا محصولات خود را با حداقل هزینة ممکن، تولید کنند. این فرض به ما کمک می کند تا بتوانیم برای بنگاه تابع هزینه را استخراج کنیم. همچنین در این فصل تفاوت های هزینه در کوتاه مدت و بلندمدت را نیز مورد مطالعه قرار می دهد.
در فصل سیزدهم با عنوان «حداکثرسازی سود و عرضه»، تصمیمات بنگاه برای عرضه محصولات را دنبال می کنیم. برای بدست آوردن عرضة بنگاه فرض می کنیم مدیر بنگاه تصمیمات تولیدی را چنان اتخاذ می کند که سود بنگاه را حداکثر نماید. نتیجة این فصل استخراج الگوی بنیادی عرضه برای بنگاه های حداکثرکننده سود می باشد که در فصل های بعدی به کرات از آن استفاده خواهد شد.

جلد دوم کتاب حاضر، ترجمه 13 فصل کتاب والتر نیکلسون (فصول 13 تا 25 ) در 4 بخش (بخش های پنجم تا هشتم) است. که جهت تدریس اقتصاد خرد 2 در مقطع کارشناسی در دانشگاه های ایران ترجمه شده است.

بخش پنجم با عنوان رقابت کامل شامل فصل های 14 تا 17است.
فصل چهاردهم به بررسی الگوی رقابتی تعادل جزئی، فصل پانزدهم به تحلیل رقابتی کاربرد، فصل شانزدهم به بررسی تعادل عمومی رقابتی و فصل هفدهم به بررسی کارآیی الگوی رقابت کامل می پردازد.

بخش ششم با عنوان الگوهای رقابت ناقص، شامل فصل های 18 تا 20 می باشد.
فصل هجدهم به بررسی الگوهای انحصار، فصل نوزدهم به بررسی الگوهای سنتی رقابت ناقص و فصل بیستم به بررسی الگوهای قیمت گذاری بر اساس نظریه بازی ها می پردازد.

بخش هفتم با عنوان قیمت گذاری در بازارهای نهاده ها ، شامل فصل های 21 تا 23 می باشد.
فصل بیست و یکم به بررسی تقاضای بنگاه برای نهاده ها، فصل بیست و دوم به بررسی عرضه نیروی کار و فصل بیست و سوم به بررسی سرمایه می پردازد.

در نهایت ، بخش هشتم با عنوان محدودیت های بازار ، شامل فصل های 24 و 25 می باشد.
فصل بیست و چهارم به بررسی اثرات خارجی و کالاهای عمومی می پردازد و فصل بیست و پنجم نیز به بررسی اقتصاد سیاسی می پرازد.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما