loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

اخلاق و سیاست خارجی

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 37502 10003022
30,000 28,500 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

موضوع اخلاق و تعامل آن با سیاست خارجی، در همه کشورها و برای همه ملت ها مورد توجه است.
کتاب حاضر تنها به زاویه دید و ارزشی اخلاق در سیاست خارجی از جایگاه آمریکا و متحدان آن پرداخته است. در واقع این کتاب به تبیین تأثیر اخلاق بر مسائل سیاست خارجی چون مداخله نظامی، حفظ صلح و پلیس بین الملل، جهانی شدن رسانه، تجارت و ایجاد جامعه منطقه ای و حقوق بین الملل، پرداخته است.

همچنین کتاب فوق به دنبال پاسخ گویی به این سئوال است آیا تقسیم بندی کهن ایده آلیسم و منافع دولت مناسب مطالعه سیاست بین الملل در قرن بیست و یکم، همچون بخش عمده ای از قرن پیش می باشد یا نه؟

کتاب فوق از یک پیش گفتار و چهار بخش در قالب 14 فصل تشکیل شده است.

پیش گفتار کتاب حاضر با عنوان «اخلاق در عرصه سیاست خارجی»، به تبیین روابط در حال تحول میان اخلاق و سیاست خارجی پرداخته است.
در بخش نخست به تبیین بُعد اخلاقی اولیه در سیاست های جهانی پرداخته شده است.
در بخش دوم به گسترش پارادوکس ها در سیاست خارجی اخلاقی در طول جنگ سرد اشاره شده است.
در بخش سوم به تأثیر پایان جنگ سرد و گسترش جهانی شدن بر علائق اخلاقی در سیاست خارجی توجه می شود
و در بخش چهارم نشان می دهد که چگونه در دوره پس از 11 سپتامبر رقابت اخلاقی فزاینده ای در حوزه سیاست خارجی به وقوع می پیوندند و در نهایت به تعمق درباره استلزامات اخلاقی سیاست خارجی در یک عرصه جهانی در حال تحول پرداخته است.

بخش اول کتاب با عنوان «اخلاق و جنگ علیه ترور»، شامل سه فصل است.
فصل اول با عنوان « استثناگرایی، هولوکاست و سیاست خارجی آمریکا»، به بررسی و نیز انتقاد از مفاهیم استثناگرایی ایالات متحده پرداخته است. لذا ابتدای بحث درباره استثناءگرایی سنتی و ایمان مذهبی و در ادامه به بررسی انتقادی موضوع آمریکای شدن هولوکاست پرداخته شده است.
فصل دوم با عنوان «آمریکایی که می خواهد امیر باشد: در ستایش محدودیت اخلاقی یا توماس هابز بودن»، درباره نحوه و فعالیت ها و عملکردهای ایالات متحده آمریکا در مناطق مختلف جهان بحث می نماید که می خواهد کنترل جهان را به عنوان یک ابرقدرت در دست گیرد. در واقع این فصل به بررسی ریشه های ایدئولوژیک در سیاست معاصر آمریکا پرداخته است.
فصل سوم با عنوان «نظام اخلاقی و امنیت ملی در عصر تروریسم بین المللی»، به بررسی الزامات عملی برای ثبات بین المللی و امنیت ملی ایالات متحده و متحدان آن کشور که برای محاط کردن و یا نابود کردن تروریستها به طور کلی و شبکه القاعده به صورت اخص، پرداخته است. همچنین هدف اصلی این فصل روشن سازی مباحث اخلاقی در جهت مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی است.

بخش دوم با عنوان «اخلاق و امنیت جهانی»، فصول چهارم تا ششم کتاب را تشکیل داده است.
فصل چهارم با عنوان اخلاق در «صلحبانی جدید بین المللی»، شماری از مسائل اخلافی مرتبط با تحرکات جدید در راستای به کارگیری نهادهای امنیتی داخلی در حوزه های قضایی خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا به توسعه تاریخی عملیاتهای صلحبانی بین المللی توجه شده و اینکه چه نوع عملکردهایی از نظر جامعه بین المللی در دوره پس از جنگ قابل قبول بوده است.
فصل پنجم با عنوان «مداخله گرایی لیبرال در برابر حقوق بین المللی: جنگهای بلر در کوزوو و عراق»، به بررسی روابط میان اخلاق، حقوق و استفاده از زور در مداخلات بریتانیا در کوزوو و به ویژه در عراق پرداخته است.
فصل ششم با عنوان «اخلاق، رسانه و مناقشه بین المللی»، به بررسی نقش رسانه در مناقشات بین المللی در جهان پرداخته است. بر همین اساس ابتدا به نقش رسانه اشاره نموده و سپس به اهمیت رسانه در جنگ پرداخته است. در ادامه ضمن اشاره به حادثه یازده سپتامبر 2001 و جنگ افغانستان و عراق، به رشد رسانه جدید اشاره داشته و مشکلات مرتبط با رسانه جدید را مورد برررسی قرار داده است.

بخش سوم با عنوان «اخلاق، فرهنگ و اقتصاد»، شامل فصول هفتم تا دهم کتاب حاضر است.
فصل هفتم با عنوان «چگونگی خوب بودن: اخلاق در سیاست خارجی ژاپن و آلمان»، به بحث عقاید درباره خوبی و بدی، درستی و نادرستی که گاه نقش تعیین کننده ای در سیاست بین الملل دارند، پرداخته شده است. در همین راستا این فصل به بررسی چشم انداز فرهنگ سنتی محدودکننده امور امنیتی حاکم بر آلمان و ژاپن، با عطف به هنجارهای مسلط هدایت کننده سیاست خارجی این دو کشور طی چند دهه گذشته پرداخته است. همچنین سیاستهای ضدتروریستی این دو کشور پس از حملات به نیویورک و واشنگتن مورد مقایسه قرار گرفته است.
فصل هشتم با عنوان «وابستگی متقابل، دولتها و اجتماع: علائق اخلاقی و سیاست خارجی در آ. سه. آن»، به بررسی علایق و سیاست خارجی کشورهای عضو آ. سه. آن پرداخته است.
فصل نهم با عنوان «چالش اخلاقی در سیاست تجاری»، نظر به اهمیت چالش اخلاقی در شکل دهی به سیاست تجاری، به بررسی این موجود پرداخته است.
فصل دهم با عنوان «چالش های اخلاقی ناشی از فساد سیاسی در یک اقتصاد سیاسی جهانی شده»، به بررسی فساد در دموکراسی های سرمایه داری، و فاسد شدن نخبگان سیاسی می پردازد که این دو با عملکردهای تجاری فاسد و غیرشفاف، باعث افزایش فساد در جهان می گردند.

بخش چهارم با عنوان «اخلاق، حقوق و وکلا»، شامل فصول یازدهم تا چهاردهم کتاب حاضر می باشد.
فصل یازدهم با عنوان «چالش اخلاقی تروریسم و دولت های یاغی»، تلاش داد تا ارتباط میان اخلاق و سیاست خارجی را نشان دهد.
فصل دوازدهم با عنوان «اخلاق در سیاست خارجی»، به بررسی اخلاق در سیاست خارجی سال های اخیر دولت نیوزلند پرداخته است.
فصل سیزدهم با عنوان «امنیت بین المللی و حقوقی: آیا حقوق بین الملل هنوز متناسب با شرایط مناقشه مسلحانه است؟»، به بررسی حق یک دولت در بهره گیری از قوای نظامی در روابط بین الملل و اینکه حقوق از همان ابتدا در قبال طرفین، قابلیت اجرایی دارد؛ پرداخته است. همچنین به بررسی استلزامات گسترده تر حقوق بین الملل در مناقشه پرداخته و به این مسئله توجه نموده است که آیا چالش های جدید بویژه پس از فجایع یازده سپتامبر زمینه را برای ارائه حقوق جدید فراهم خواهد کرد یا چنین امری رخ نخواهد داد.
فصل چهاردهم با عنوان «امید واهی یا ابزار واقع گرایانه؟ چالش هایی در قبال پیگیری دادگاه های کیفری بین المللی»، به دنبال پاسخ دادن به این سئوالات است که دادگاه های کیفری بین المللی ـ که بسیاری از آنان اینک دارای مجموعه قوانینی از رویه ها و عملکردهای قضایی هستند ـ متحول شده و به دنبال اعمال مجازات در مهمترین جنایات شناخته شده علیه بشریت هستند و هر چند که از لحاظ تئوریک کامل هستند، اما به صورت کامل قابلیت اجرایی نیافته اند، با این حال از ایده آرمانگرایانه به سمت واقعیت کاری حرکت کرده اند؟ چالش های عمده پیش روی فعالیت و مشروعیت دادگاههای کیفری بین المللی چیست و چگونه می توان بر آنها فائق آمد؟ آیا آنها مبتنی بر هزینه – فایده هستند و قادر هستند به اهدافی که به خاطر آن به وجود آمده اند برسند؟ چگونه این کار ممکن است؟ آیا آنان در قبال جوامعی که می کوشند متحول شان سازند، دارای مشروعیت بوده اند؟ آنان چه پیغامی به سایر جوامعی که گرفتار خشونت قومی و سیاسی هستند، می فرستند؟ ارتباطات بین این دادگاهها با سایر بخشهای جامعه بین المللی سازمان یافته، چگونه است و چگونه باید باشد؟
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما