loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

مسلخ عشق

5 (1)

ناشر عهد مانا

نویسنده مهناز رئوفی

سال نشر : 1397

تعداد صفحات : 320

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 5408 10003022
112,000 100,800 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

کتاب مسلخ عشق روایتی است از ترویج بهائیت در ایران.این کتاب با بیان چند روایت در قالب یک رمان نحوه ترویج دین بهائیت ، اهداف و چالشهای پیش روی آن و پشت پرده هایی از آن را نشان میدهد . نویسنده در این کتاب پاسخ خیلی از سؤالات مطرح شده در مورد این فرقه نوظهور ، عقاید و اهداف آن را با بیانی ساده مطرح می کند.

قسمتی از کتاب در ادامه آمده است:
“ﺣﺮف ﻫﺎی ﮔﻨﺪه ای ﻣﻴﺰﻧی. اﮔﺮ ﺗﻮ واﻗﻌﺎ آن ﻗﺪر ﺧﺎدم و ﻓﺪاﻳی ﻫﺴﺘی، راه ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﺎز اﺳﺖ . ﭼﺮا داﺋﻢ ﻧﻴﺶ و ﻃﻌﻨﻪ ﻣﻴﺰﻧی؟ ﻳﺎ ﺑﻬﺎء ﺑﮕﻮ و ﺷﺮوع ﻛﻦ . اﻳﻦ ﺗﻮ و اﻳﻦ ﻣﺮدم درﻣﺎﻧﺪه ای ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺗﻮاﻧﺪ. دردﺷﺎن را ﻛﻪ ﻣﻴﺪاﻧی. ﻧﺴﺨﻪ درﻣﺎن را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ ﺗﻮ داده . ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻄﻞ ﭼﻪ ﻫﺴﺘی؟ ﻧﻜﻨﺪ ﻣﻴﺨﻮاﻫی ﻳﻜﺒﺎره ﻣﻌﺠﺰه ای ﺷﻮد و دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﻳﻦ ﮔﺮدد؟”
“ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺤﺖ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻚ دارم . “
“ژاﻧﺖ ، دﻳﮕﺮ دارم از دﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﻔﺮﮔﻮﻳﻴﻬﺎی ﺗﻮ ﻛﻼﻓﻪ ﻣﻴﺸﻮم . ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ، اﻣﺎ راﻫﺖ را ﮔﻢ ﻛﺮده ای .ﻳﻌﻨی ﺣﺪس ﻣﻴﺰﻧﻢ ﻛﺴی زﻳﺮ ﭘﺎﻳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ، وﮔﺮﻧﻪ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای اﻳﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ ﺧﻴﻠی ﺑﭽﻪ ای . “
“ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﺣﺮف ﺣﻖ ﻣﻴﺰﻧﻢ ؟ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺎﻟی ﺑﻮدن ﻃﺒﻞ اﻣﺮ ﭘی ﺑﺮده ام ؟ ﭼﻮن دارم ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ ؟ ﭼﻮن ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ دﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻮن ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺑﻮد؟
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺴﺘﻢ ؟ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ت ت ﻫﺰار ﺑﺮﭼﺴﺐ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ. “
“ﺗﺤﺮی ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻜی از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺎﺳﺖ . اﻣﺎ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔی. “
“ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﻌﺎرم . اﮔﺮ ﺗﺤﺮی ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻜی از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺑﻬﺎءاﷲ اﺳﺖ ، ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ دﻳﮕﺮ اﺟﺎزه ﺗﺤﺮی ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻤﻴﺪﻫﻴﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارم ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪی ، ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺮف ﻫﺎﻳی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد، ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻨﻢ ؟ ﭼﺮا ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻛﺴی ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺐ ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﻼم ، ﻣﻴﭙﺮدازد، او را ﻣﻨﻊ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺷﻌﺎر ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ دﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﭼﺮا اﻳﻦ دﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ ؟ ﻣﺜﻼ ﻏﻴﺐ ﺷﺪن ﺑﺎب در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﻋﻠﻤی ﻧﻴﺴﺖ ، ﻳﺎ ﻣﻘﺪس ﺑﻮدن ﻋﺪد ﻧﻪ ﻋﻠﻤی ﻧﻴﺴﺖ ، و ﻫﺰاران ﻣﺜﺎل دﻳﮕﺮ. اﻣﺎ وﻗﺘی ﺑﻪ اﻳﺮادﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻴﺮﺳﺪ، ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺠﺰات ﻏﻴﺮﻋﻠﻤی ﺗﻠﻘی ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج رﻓﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ، ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ ، ﻣﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧی ﻛﻪ ﻗﺮآن از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ، و ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺠﺰات دﻳﮕﺮی ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان رخ داده ﻫﻤﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﻴﺮﻋﻠﻤی و ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ . ﺗﻤﺎم اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻴﺎورد. ﭼﻮن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻛﺎر ﻏﻴﺮﻋﺎدی و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ﻣﻌﺠﺰه را ﻣﻨﺴﻮخ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰه اﻣﺮی ﮔﺬری اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﺪﻧی ﻧﻴﺴﺖ . ﺧﺐ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻳﻚ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﺎﻧﺪﻧی اراﺋﻪ ﻣﻴﺪاد ﻣﺜﻞ ﻗﺮآن ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰه ای ﻫﻤﻴﺸﮕی اﺳﺖ . اﻣﺎ او ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺮدادن ﺷﻌﺎر ﻫﻴﭻ ﻛﺎری ﻧﻜﺮد آن ﻫﻢ ﺷﻌﺎرﻫﺎﻳی ﻛﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ . ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن ﻣﻐﺎﻳﺮ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ادﻳﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﺗﺎ ﻣﺬﻫﺐ . ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪاﻧﻢ رﻳﺸﻪ اﻳﻦ دﻳﻦ از ﻛﺠﺎﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﺸﻒ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ آرام ﻧﻤﻴﻨﺸﻴﻨﻢ . ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﭙﺮﺳﻴﻢ ، ﺑﻴﺠﻮاب اﺳﺖ . ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻏﻴﺮﻋﺎدی اﺳﺖ ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﻴﻢ ، وﮔﺮﻧﻪ ﻓﻮری ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻟﻤﻪ و ﺑﻤﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ. آﺧﺮ ﻛﺪام دﻳﻨی ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﭽﻮن وﭼﺮا ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ؟ ﺑﻴﭽﻮن وﭼﺮا ﻳﻌﻨی دﻳﻜﺘﺎﺗﻮری ، ﻳﻌﻨی اﺧﺘﻨﺎق . “
ﺻﺪای ﭘﺎرک ﻛﺮدن ﻣﺎﺷﻴﻨی از درون ﺣﻴﺎط ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﻴﺪ. ژاﻛﻠﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻨﺠﺮه رﻓﺖ و ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ را دﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﭘﺪرش ﺑﻮد. دل در ﺳﻴﻨﻪ اش ﺗﭙﻴﺪن ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺒﺮی ﻛﻪ داﺷﺖ ، ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺘﺎب ﺷﺪ. ﺑﻪ ژاﻧﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل دراز ﻛﺸﻴﺪن روی ﺗﺨﺘﺶ ﺑﻮد ﻧﮕﺎﻫی ﻛﺮد...
 • زبان کتاب
  فارسی
 • شابک
  978-964-458-229-5
 • سال نشر
  1397
 • چاپ جاری
  3
 • تاریخ اولین چاپ
  1381
 • شمارگان
  1000
 • نوع جلد
  جلد نرم
 • قطع
  رقعی
 • تعداد صفحات
  320
 • ناشر
 • نویسنده
 • وزن
  320
 • تاریخ ثبت اطلاعات
  پنجشنبه 24 دی 1388
 • شناسه
  5408
 • دسته بندی :
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
نظرات

زهرا

خیلی عالیه... با داستان ابعاد مختلف بهاییت که ممکنه هرجایی گفته نشه رو بهمون میگه و چون رمان هست حوصله سربر و سنگین نیست

23 مرداد 1400

سید مهدی حسینی

عالی جذاب خانم رئوفی کتابی عالی نوشتن

18 خرداد 1399

انسیه صنعتی

فوق العاده است پیشنهاد میکنم بهتوننویسنده خودشون قبلا بهایئ بودن و الان مسلمان شدن حتما بخوانید تا با چهره بهاییت آشنا بشین

30 تیر 1398

شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما