بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

امکان سنجی بهره گیری از انفال برای حوزه رفاه

ناشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

نویسنده : علی حیدری | رضا منوچهری راد

سال نشر : 1396

تعداد صفحات : 328

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 83013 10003022
18,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

یکی
از راهبردهای مهم توسعۀ نظام رفاه و تأمین اجتماعی بازآفرینی و یا خلق منابع
جدید
برای آن است. مسئلۀ اصلی این کتاب امکانسنجی استفاده از منابع حاصل از احکام
اسامی با
تمرکز بر موضوع انفال برای تقویت سازوکارهای تأمین مالی خدمات اجتماعی و تأمین
اجتماعی
(مصالح عامه) اقشار و گروههای هدف و ارائۀ بستههای سیاستی موردنیاز جهت
عملیاتی شدن
اصل 45قانون اساسی است.
این کتاب ضمن آسیبشناسی وضعیت موجود انفال کشور، به ارائۀ مدل کانی برای
بهرهمندی حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی از منابع انفال و ارائۀ بسته کامل
سیاستی برای تحقق
مدل پرداخته است. بدیهی است این ایدۀ کلی و اولیه نیازمند بهرهگیری از نظرات
اصاحی و
تکمیلی صاحبنظران و اندیشمندان ورجاوند میباشد؛ تا ضمن شکلگیری نظام نوین
مدیریت
و ساماندهی انفال کشور، زمینۀ تحقق عدالت اجتماعی فراهم گردد
محصولات مرتبط