بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

ابراهیم متقی

گزیده کتابها:
رویارویی غرب معاصر با جهان اسلام، (زیر نظر محمدرحیم عیوضی)، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387.

گزیده مقالات:
سازه انگاری ، هویت ، زبان و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،سال سی و هفتم، شماره 4، زمستان 1386، (همراه با حجت کاظمی)، صفحه 209.
بررسی و تحلیل گروه های تروریستی داخلی و خارجی در آمریکا قبل و بعد از یازده سپتامبر، فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال سی و هشتم، شماره 3 (پیاپی 7)، پاییز 1387 ، (همراه با حمید رهنورد)، صفحه 217.
سیاست خارجی در عصر کثرت گرایی سیاسی و فرا دولت گرایی، مجله نامه مفید، تابستان 1378، شماره 18، از صفحه 123 تا 152.
جهت گیری سیاست خارجی و نقش ملی ایران از کودتا تا انقلاب اسلامی ایران 1357-1332، مجله نامه مفید، پاییز 1378، شماره 19، از صفحه 177 تا 206.
ترجمه نقش قدرت، فرهنگ و بومی سازی سایر جوامع در افول قدرت غرب، ساموئل هانتینگتون، مجله نامه مفید، بهار 1379، شماره 21، از صفحه 3 تا 16.
پارادوکس های قدرت و رفتار منطقه ای آمریکا در عراق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پاییز 1384، شماره 69، از صفحه 199 تا 224.
سیاست خارجی آمریکا و روابط ایران با ایالات متحده، مجله اطلاع رسانی و کتابداری، کتاب ماه علوم اجتماعی، اسفند 1377، شماره 17، از صفحه 22 تا 26.
تعارض دو ایدئولوژی بررسی الگو و فرایند تقابل گرایی آمریکا علیه ایران، مجله زمانه، سال پنجم، اردیبهشت 1385، شماره 44، از صفحه 44 تا 53.
کارکرد نظام سلطه در روابط بین المللی از دیدگاه امام خمینی (ره)، مجله علوم سیاسی، تابستان 1378، شماره 5، از صفحه 278 تا 306.
رویکرد گفت و گوی تمدن ها (تلاشی آرمان گرایانه برای وفاق بین المللی)، مجله علوم سیاسی، پاییز 1379، شماره 10، از صفحه 176 تا 197.
اسطوره ها، الگوهای رفتاری و عملکرد شوروی نسبت به ایران و انقلاب اسلامی، مجله انقلاب اسلامی، بهار 1378، پیش شماره 2، از صفحه 126 تا 150.
امریکا و ساختار نوین جهانی نقش آن کشور در روند مناقشات امارات متحده عربی در برخورد با جمهوری اسلامی، مجله مصباح، پاییز و زمستان 1371، شماره 3 و 4، از صفحه 77 تا 98.
جمهوری اسلامی و تحلیل گفتمانهای سیاست خارجی، مجله زمانه، بهمن و اسفند 1385، شماره 53 و 54، از صفحه 22 تا 32.
دکترین تعامل سازنده در سیاست خارجی کشور، مجله اقتصاد، راهبرد یاس، ( همراه با منوچهر محمدی)، تابستان 1384، شماره 2، از شماره 231 تا 304.
چشم انداز 20 ساله: دکترین تعامل سازنده در سیاست خارجی کشور (2)، (همراه با منوچهر محمدی)، مجله اقتصاد، راهبرد یاس، پاییز 1384، شماره 3، از صفحه 171 تا 192.
دکترین تعامل سازنده در سیاست خارجی کشور (3)، (همراه با منوچهر محمدی)، مجله اقتصاد، راهبرد یاس، زمستان 1384، شماره 4، از صفحه 139 تا 190.
تأثیر تحریم های اقتصادی آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مجله علوم سیاسی، تابستان 1379، شماره 9، از صفحه 44 تا 63.
رئالیسم سیاست خارجی در اندیشه و الگوی رفتاری امام خمینی (ره)، مجله مطالعات انقلاب اسلامی، پاییز 1384، شماره 2، از صفحه 29 تا 50.
(نقد) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای، (همراه با محمد ستوده)، مجله علوم سیاسی، زمستان 1385، شماره 36، از صفحه 307 تا 322.
تحول نظریات استراتژیک در جمهوری اسلامی ایران، مجله علوم سیاسی، زمستان 1385، شماره 36، از صفحه 343 تا 348.

همایشها:
موازنه گرایی و ثبات خلیج فارس (2009-2003(، نشست سوم: تحولات محیط منطقه ای ایران، همایش مطالعات منطقه ای، بنیادهای نظری و کاربرد آن برای ایران، دفتر مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران ، 16 اردیبهشت 1388.
  • تاریخ ثبت اطلاعات
    17 1388
  • شناسه
    5015
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی